>

Adatkezelési tájékoztató

A MENEFRISZ Kegyeleti Szolgáltató Kft. (továbbiakban: MENEFRISZ Kft.) adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, valamint a szakmát szabályzó hatályos jogszabályokkal, így különösen:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény – a számvitelről
1999. évi XLIII. törvény – a temetőkről és a temetkezésről
145/1999. (X.1.) Korm. rend. – az 1999. évi XLIII. temetőkről és temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról
15/2016. (V.11.) Főv. Kgy. rendelet – a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
 
Az adatkezelési tájékoztató célja:
A MENEFRISZ Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 
Adatkezelő adatai:
Név: MENEFRISZ Kft.
Székhely: 1156 Budapest, Kontyfa u. 2-8. 8.b
Cégjegyzékszám: 01-09-303639
Adószám: 26132790-2-42
Telefonszám: +36 30 7 804 804
E-mail cím: info@menefrisztemetkezes.hu
Honlap címe: www.menefrisztemetkezes.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Mácsai Mercédesz
Beosztás: ügyvezető
 
Általános adatkezelési irányelvek:
A MENEFRISZ Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Szolgáltatásunk elvégzésekor bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok, valamint a szükséges munkafolyamat elvégzése teszi kötelezővé.
Felhívjuk a MENEFRISZ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az EU adatvédelmi rendelet szabályozását nem kell alkalmazni az Elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra, ezen adatok kezelését a nemzeti jogszabályok szabályozzák.

Adatkezelés ajánlatkérés, információkérés esetén

Telefonon, vagy online (közvetlenül a MENEFRISZ Kft. e-mail címére, vagy a MENEFRISZ Kft. által kezelt honlapon keresztül) érkezett megkeresés érdeklődés, ajánlatkérés esetén a MENEFRISZ Kft. az ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján az ügyféltől az alábbi személyes adatokat kapja meg:
 • ügyfél neve
 • ügyfél e-mail címe
 • ügyfél telefonszáma

Az adatkezelés célja: ajánlatnyújtás, információ átadása az ügyfél részére.
Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél önkéntes hozzájárulása.
Az érintett köre: minden természetes személy, aki a MENEFRISZ Kft-től információt, ajánlatot kér a fenti személyes adatainak megadása mellett.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a MENEFRISZ Kft. nem őrzi meg, az ügyfél részére történő információ átadása után törli.
Személyes adatok megosztása: ezen személyes adatokat a MENEFRISZ Kft. senkinek nem továbbítja.

Adatkezelés szolgáltatás megrendelése esetén

Személyesen, vagy online (közvetlenül a MENEFRISZ Kft. e-mail címére, vagy a MENEFRISZ Kft. által kezelt honlapon keresztül) érkezett tényleges szolgáltatás megrendelése esetén a MENEFRISZ Kft. az ügyfél önkéntes hozzájárulása, valamint feladatai elvégzése érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, a megrendelt szolgáltatástól függően az ügyféltől az alábbi személyes adatokat kapja meg:
 • ügyfél neve
 • ügyfél születési neve
 • ügyfél születési helye
 • ügyfél édesanyjának lánykori neve
 • ügyfél lakcíme
 • ügyfél tartózkodási címe
 • ügyfél e-mail címe
 • ügyfél telefonszáma
 • ügyfél rokoni kapcsolata az érintett elhunythoz
 • ügyfél személyi igazolványának száma
 • ügyfél személyi igazolványának érvényességi ideje
 • ügyfél személyi igazolványát kiállító hatóság neve
 • ügyfél személyi száma
 • ügyfél lakcímkártyájának száma

Az adatkezelés célja: az ügyfél által megrendelt szolgáltatások elvégzése, eljárás az ügyfél nevében és helyett a szükséges intézményeknél, hatóságoknál.
Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél önkéntes hozzájárulása, és jogszabályi felhatalmazás.
Az érintett köre: minden természetes személy, aki a MENEFRISZ Kft-től szolgáltatást rendel meg, illetve ügyintézéssel megbíz.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a MENEFRISZ Kft. a jogszabályokban meghatározott időtartamig papír alapon tárolja.
Személyes adatok megosztása: a MENEFRISZ Kft. az ügyfél személyes adatait, az egyedi megbízásban, meghatalmazásban rögzített szervezetek, intézmények, hatóságok, vállalkozások, vállalkozók, személyek részére továbbítja.
A személyes adatok fizikai tárolási helye: Az ügyfél személyes adatait a MENEFRISZ Kft. kizárólag papír alapon, székhelyén tárolja a jogszabályokban rögzített határideig.
Honlap: www.menefrisztemetkezes.hu
  
Cookie-k felatada:
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és az eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beálltásait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatnak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Session cookiek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookiek (analitika)
A www. menefrisztemetkezes.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
 
A személyes adatok érintettjének jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
A MENEFRISZ Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • adatkezelés célja
 • érintett személyes adatok kategóriái
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az érintett kérheti a MENEFRISZ Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MENEFRISZ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavontja az adatkezelés alapján képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódásához való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett kérésére a MENEFRISZ Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: ilyen típusú rendszer, adatkezelés nincs a MENEFRISZ Kft-nél.
  
Jogérvényesítés
Minden ügyfelünk jogainak érvényesítése érdekében közvetlenül a MENEFRISZ Kft-t keresse az „Adatkezelő adatai” részben megadott elérhetőségeken.
Jogainak megsértése esetén a MENEFRISZ KFt. ellen bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatóráshoz fordulhat:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu